GGTO garantiefonds

"Gegarandeerd op reis"

Het Garantiefonds GGTO (Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators) garandeert reizigers die geboekt hebben bij een van de aangesloten touroperators dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien de touroperator in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek, maar ook tijdens de reis.

GGTO logo

Terugreis
Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens jouw verblijf jouw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht (Burgerlijk Wetboek 7 artikel 7:512).

Klantenbijdrage
De touroperator brengt haar reizigers voor deze garantieregeling een klantenbijdrage van € 7,50 per persoon in rekening. Met deze bijdragen, die worden afgedragen aan de GGTO, wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Schade claimen 
Heb je geboekt bij een aangesloten touroperator, is deze touroperator in financieel onvermogen gekomen en heb jij de reissom reeds (gedeeltelijk) voldaan, dan kun je jouw schade bij GGTO claimen.

Artikel 1 - Doel garantieregeling

De Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, hierna te noemen: de Stichting
GGTO, heeft als doel garantie te bieden aan reizigers die een reisovereenkomst afsluiten met
een van de aangesloten touroperators. De garantie houdt in dat het reeds betaalde deel van de
reissom uitgekeerd wordt indien de aangesloten touroperator in financieel onvermogen komt
en niet meer in staat is de geboekte reis tot uitvoering te brengen.
Bovendien garandeert de Stichting GGTO dat de terugreis van de klant uitgevoerd zal worden,
indien en voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming
reeds bereikt is, indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer
voor kan zorgdragen.

Artikel 2 - Reisovereenkomst

Onder de garantieregeling vallen uitsluitend op de Nederlandse markt aangeboden en
afgesloten reisovereenkomsten die als touroperatorproducten kunnen worden aangemerkt,
omdat ze uit minimaal twee elementen bestaan van vervoer, accommodatie en overige
toeristische diensten, zoals een uitgewerkt programma en excursies.
Overeenkomsten uitsluitend betreffende vervoer of accommodatie zijn uitgesloten. Het betreft
daarbij uitsluitend reisovereenkomsten die rechtstreeks worden aangeboden door direct selling
touroperators.

Artikel 3 – Voorwaarden voor uitkering

Uitkering zal uitsluitend plaatsvinden indien:
1. een deelnemende touroperator wegens financieel onvermogen niet kan presteren en de
reisovereenkomst door de klant rechtstreeks met de touroperator is afgesloten;
2. een deelnemende touroperator wegens financieel onvermogen een schadevergoeding,
waartoe bedoelde deelnemer zich schriftelijk aan de klant verplicht heeft, niet kan
voldoen.

Artikel 4 – Beperkingen in uitkeringen

1. De in artikel 3 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom niet te boven gaan.
2. De uitkering bedraagt nooit meer dan € 10.000 per schadegeval
3. Van vergoeding zijn uitgesloten de betaalde verzekeringspremies en poliskosten,
wijzigingskosten, kosten voor het verkrijgen van visa e.d.
4. Of een onderneming als gevolg van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de
klant niet heeft kunnen nakomen is uitsluitend ter beoordeling van de Stichting GGTO.

Artikel 5 – Rechthebbenden

In aanmerking voor uitkering komen de klanten die partij zijn bij een reisovereenkomst met
een aangesloten touroperator en in het bezit zijn van een boekingsformulier respectievelijk
factuur en de hierop betrekking hebbende betalingsbewijzen.

Artikel 6 – Melding van Consument

Tot uitkering kan uitsluitend worden overgegaan indien de consument zijn aanspraak op de
Stichting GGTO bekend maakt binnen twee maanden nadat hij kennis heeft genomen van het
feit dat de aangesloten touroperator zijn overeenkomst met hem als gevolg van financieel
onvermogen niet kan nakomen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant

1. Voor de aanspraak op uitkering dient de klant zich in eerste instantie te wenden tot de
touroperator.
2. Indien de touroperator niet meer in staat is aan deze aanspraak te voldoen dient de
klant zich te melden bij de Stichting GGTO.
3. Voor het afhandelen van de aanspraak op uitkering heeft de stichting GGTO de volgende
documenten van de klant nodig:
a. de boekingsovereenkomst
b. de factuur
c. de bewijzen van betaling van de factuur (bankafschriften)
d. de eventueel reeds in het bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoersbewijzen,
tickets, vouchers e.d.
4. Indien een van de eerste drie documenten c.q. bewijzen ontbreekt kan de stichting
GGTO niet tot uitkering overgaan.
5. De klant is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen die de Stichting GGTO geeft
met betrekking tot de claim.

Artikel 8 – Vervangende reis

1. De Stichting GGTO behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van
terugbetaling van betaalde reissommen, in overleg met de consument, de reis op
gelijkwaardige manier te laten uitvoeren door een andere bij de stichting GGTO
aangesloten touroperator.
2. Tevens is de Stichting GGTO gerechtigd de klant de keus te laten tussen een
terugbetaling van de reeds betaalde reissommen en het boeken van een vervangende
reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voor zover nodig met bijbetaling of
terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de
uitkering waarop de klant aanspraak heeft.
3. De klant kan nimmer van de Stichting GGTO verlangen dat zij een andere prestatie
verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het
bedrag van de door de klant betaalde reissommen of, indien de reis en/of het verblijf
reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 9 – Wijziging van Garantieregeling

1. De Stichting GGTO is gerechtigd deze garantieregeling in overleg met de raad van
toezicht te wijzigen.
2. Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.